เรื่องความสะอาดในร่างกาย เป็นสิ่งสําคัญ

ความสะอาด

เรื่อง ความสะอาด ในร่างกาย เป็นสิ่งสําคัญมาก

หลักกันว่า ความสะอาด ของร่างกายเป็นเครื่องแสดงความสะอาดของ พวกโยดีไม่ใช่มนุษย์ที่สกปรกเลยเป็นอันขาด พวกนีปกติต้องล้าง. กายให้สะอาดอยู่เสมอ เขาสอนว่าการอาบน่าไม่แต่ทําให้ร่างกายสะอา อย่างเดียว เรายังได้ปราณจากน้ําอีกส่วนหนึ่งด้วย นี้เป็นวิธีที่จะเพิ่มพูน ปราณให้มีมากขึ้นในตัวและต่อไปนี้เราจะได้พิจารณาถึงการฝึกหัดและ ปรุงแต่งปราณต่อไป

ความสะอาด
ความสะอาด

2 ว่าด้วยการฝึกหัดหรือการปรุงแต่ง

เราพึงเข้าใจว่า ปราณหรือเครื่องดึงดูดของเรานั้น เป็น เหมือนวัตถุหนึ่งวัตถุที่อาจจะซึมซาบเข้าไปในที่ต่างๆ ได้ และ สิ่งเหล่านี้อาจถูกย้อมได้เหมือนกัน เจตสิกที่เกิดขึ้นในดวงจิตเป็น เครื่องป้อมปราณของเราให้เป็นไปตามลักษณะของเจตสิกกล่าว คือ ถ้าหัวใจเราโกรธ ปราณของเราที่แล่นออกไป ก็ถูกความโกรธ ย้อมไปด้วยและปราณจะถูกดูดดึงเอามาได้

แต่สิ่งที่เหมือนกับตน กล่าวคือ ถ้าเรามีจิตโกรธปราณของเราก็ถูกย้อมด้วยความโกรธ ปราณอันนั้นก็จะดึงเอาแต่ความโกรธมา ปราณที่ถูกย้อมด้วย ความริษยาก็จะดึงเอามาได้แต่ความริษยา รวมใจความว่าเมื่อ ดวงจิตของเราเป็นอย่างไร ปราณก็ถูกย้อมให้เป็นอย่างนั้น และ เมื่อปราณถูกย้อมให้เป็นอย่างไร ก็ดูดดึงเอามาได้แต่ธรรมชาติที่ มีลักษณะอันเดียวกัน

About cleanliness in the body Is very important
It is said that cleanliness of the body is a symbol of cleanliness The Yodis are definitely not dirty humans. These guys normally have to wash. Always keep the body clean. He taught that bathing should not only make the body clean but we also have respiration from the water. This is a way to increase Respiration has increased in itself, and hereafter we have considered the practice and Continue to breathe

2 on training or embellishment

We should understand that Our respiration or attraction is like an object that may be absorbed in various places and these may be stained as well. Attitude occurs in the mind as Our respiration devices are according to the characteristics of Zetik, that is, if our hearts are angry Our respiration that runs away Was angry Dyed with and respiration could be drawn

But the same thing is to say, if we have an angry mind, our respiration is dyed with anger. That respiration will draw only the anger Respiration that is dyed with Envy can be drawn, but envy Including the mind that when How is our mind Respiration is dyed like that, and when respiration is dyed Can only draw upon the nature Have the same characteristics

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่