การพัฒนาตนเอง เกิดจากการรู้จักตนเอง

การพัฒนาตนเอง เกิดจากการรู้จักตนเอง

การพัฒนาตนเอง
การพัฒนาตนเอง

การตระหนักรู้ในตนเองหมายถึงการเข้าใจตนเอง ยอมรับความปรารถนาของตนเอง

มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จวิพากษ์วิจารณ์การกระทำที่ไม่ถูกต้องควบคุมความรู้สึก

มีความรู้ความสามารถทักษะ

การสำรวจตัวเองเผยให้เห็นสิ่งดีๆ – จุดเด่น จุดด้อย – ข้อบกพร่องซึ่งจะรักษาและส่งเสริมสิ่งที่ดีแก้ไขข้อเสียหรือข้อบกพร่อง

การสำรวจต้องใจกว้าง ยอมรับข้อบกพร่องรับคำติชมจำไว้ว่า“ คนตำหนิคือคนบอกขุมทรัพย์แห่งการพัฒนา เป็นกระจกที่ส่องให้เห็นว่าเราเป็นใคร “

ในขณะที่หาข้อมูลและความรู้มาพิจารณาและหมั่นตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีเกิดขึ้นตลอดเวลา สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

จริยธรรมและจิตวิญญาณ

จิตวิญญาณเป็นแหล่งที่มาของพลังของมนุษย์การก้าวข้ามสถานะทางวัตถุมีพลังอันยิ่งใหญ่ไร้ขีด จำกัด เราต้องพัฒนาปรัชญาความเชื่อศีลธรรมมารยาทซึ่งจะก่อให้เกิดจริยธรรมที่ดี เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพิ่มและสนับสนุนตัวเองและคนรอบข้าง

สติปัญญาและการศึกษา

การศึกษาความรู้ต่างๆซึ่งมีมากมายเพื่อให้เติบโตทั้งความคิดและความคิดและก้าวทันเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่จุดประสงค์เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของเรา จึงต้องมีการพัฒนาความฉลาดหลักแหลมเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นได้.

Self-realization means understanding yourself. Accept your wishes.

Take responsibility for your actions. Congratulations on your achievements, criticize your actions that are wrong, control your feelings.

Have knowledge and skill.

This self-survey reveals good things – strengths, weaknesses – flaws that will heal and promote good things, fix flaws or flaws.

Surveys must be generous. Accept flaws, receive feedback. Remember, “The flaw is the one telling the treasures of development. It’s a mirror that shows who we are. “

While taking into account information and knowledge, and always checking yourself, as the environment changes, technology is constantly evolving. Society is changing rapidly.

Ethics and spirit

The soul is the source of human power. Transcending material status has limitless power. We must develop a philosophy, belief, morality, etiquette, which will give rise to good ethics. To be more creative and support yourself and those around you.

Intelligence and education

Various knowledge education Which there are many To grow both mind and mind And keep pace with the emerging technology Purpose to be adapted to our lifestyle. Therefore requires the development of intelligent intelligence To be able to apply the knowledge learned to be able to apply for a better lifestyle.

การพัฒนาตนเอง เกิดจากการรู้จักตนเอง

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การเอาชนะใจตัวเองสำคัญแค่ไหน ?

การเอาชนะใจตัวเองสำคัญแค่ไหน ?

การเอาชนะใจตัวเองสำคัญแค่ไหน
การเอาชนะใจตัวเองสำคัญแค่ไหน

ช่วยให้คุณพบเส้นทางชีวิตใหม่ที่ดีกว่า หากคุณสามารถเอาชนะตัวเองได้คุณจะเอาชนะความรู้สึกเกียจคร้าน ขยันขันแข็งจนสามารถสร้างผลงานที่ดีและสร้างฐานะที่มั่นคง

อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข คนที่เอาชนะใจตัวเองได้คือคนที่มีศีลบริสุทธิ์มีเมตตาต่อทุกคนแม้กระทั่งศัตรู ทำให้เรามีเสน่ห์เป็นที่รักของผู้ที่พบเห็นใคร ๆ ก็อยากคบหาด้วย

การส่งมอบคุณธรรมให้กับสังคมและเพื่อน ๆ ทั่วโลกการเอาชนะตัวเองทำให้คุณเป็นคนรู้จักเสียสละ ด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานในสังคมปัจจุบันที่มี แต่ความเร่งรีบความเครียดหากรู้จักเสียสละให้อภัยซึ่งกันและกันลดความโลภไม่เอาเปรียบกันก็จะทำให้สังคมและโลกน่าอยู่ขึ้น

การฝืนใจพูดง่าย แต่การกระทำเป็นเรื่องยาก แต่คุณต้องทำเพราะการฝืนใจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งความตามใจตัวเอง ฝืนใจครั้งเดียวไปเลย และไม่ต้องกลับมาทำซ้ำ

หรือแก้ทีละน้อยและค่อยๆลดวิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่จิตใจอ่อนแอและไม่เด็ดขาดพอ โดยเฉพาะนิสัยขี้เกียจมันเป็นเรื่องหลอกลวงอย่างหนึ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

อาจต้องใช้ความไม่เต็มใจมากนัก แต่ถ้าสามารถแก้ไขได้จะทำให้หน้าที่การงานของคุณก้าวหน้าอย่างมากสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้และงานที่เหลือก็จะสำเร็จ

Helping you find a new and better way of life. If you can overcome yourself, you will overcome feelings of laziness. Be diligent that you can produce good results and build a stable position.

Live happily with others in society. The person who conquers himself is the one who has the holy precepts, is kind to everyone, even the enemy It makes us attractive and loved by everyone.

By delivering virtue to society and friends all over the world, overcoming yourself makes you a selfless acquaintance. With the working environment in today’s society that has But hustle and stress, if you sacrifice, forgive one another, reduce greed and not take advantage of one another, will make society and the world a better place.

Reluctance is easy to say. But the action is difficult. But you have to, because reluctance is the best way to stop indulging yourself. Reluctance once. And never come back and repeat it.

Or correct it gradually and reduce it gradually. This method is suitable for people who are mentally weak and are not strong enough. In particular, a lazy habit, it’s one of those scams that need to be addressed urgently.

It may take a lot of reluctance. But if it can be solved, it will make your career progress significantly, be able to overcome obstacles, and do the rest of your work.

การเอาชนะใจตัวเองสำคัญแค่ไหน ?

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่