การพัฒนาตนเอง เกิดจากการรู้จักตนเอง

การพัฒนาตนเอง เกิดจากการรู้จักตนเอง

การพัฒนาตนเอง
การพัฒนาตนเอง

การตระหนักรู้ในตนเองหมายถึงการเข้าใจตนเอง ยอมรับความปรารถนาของตนเอง

มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จวิพากษ์วิจารณ์การกระทำที่ไม่ถูกต้องควบคุมความรู้สึก

มีความรู้ความสามารถทักษะ

การสำรวจตัวเองเผยให้เห็นสิ่งดีๆ – จุดเด่น จุดด้อย – ข้อบกพร่องซึ่งจะรักษาและส่งเสริมสิ่งที่ดีแก้ไขข้อเสียหรือข้อบกพร่อง

การสำรวจต้องใจกว้าง ยอมรับข้อบกพร่องรับคำติชมจำไว้ว่า“ คนตำหนิคือคนบอกขุมทรัพย์แห่งการพัฒนา เป็นกระจกที่ส่องให้เห็นว่าเราเป็นใคร “

ในขณะที่หาข้อมูลและความรู้มาพิจารณาและหมั่นตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีเกิดขึ้นตลอดเวลา สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

จริยธรรมและจิตวิญญาณ

จิตวิญญาณเป็นแหล่งที่มาของพลังของมนุษย์การก้าวข้ามสถานะทางวัตถุมีพลังอันยิ่งใหญ่ไร้ขีด จำกัด เราต้องพัฒนาปรัชญาความเชื่อศีลธรรมมารยาทซึ่งจะก่อให้เกิดจริยธรรมที่ดี เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพิ่มและสนับสนุนตัวเองและคนรอบข้าง

สติปัญญาและการศึกษา

การศึกษาความรู้ต่างๆซึ่งมีมากมายเพื่อให้เติบโตทั้งความคิดและความคิดและก้าวทันเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่จุดประสงค์เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของเรา จึงต้องมีการพัฒนาความฉลาดหลักแหลมเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นได้.

Self-realization means understanding yourself. Accept your wishes.

Take responsibility for your actions. Congratulations on your achievements, criticize your actions that are wrong, control your feelings.

Have knowledge and skill.

This self-survey reveals good things – strengths, weaknesses – flaws that will heal and promote good things, fix flaws or flaws.

Surveys must be generous. Accept flaws, receive feedback. Remember, “The flaw is the one telling the treasures of development. It’s a mirror that shows who we are. “

While taking into account information and knowledge, and always checking yourself, as the environment changes, technology is constantly evolving. Society is changing rapidly.

Ethics and spirit

The soul is the source of human power. Transcending material status has limitless power. We must develop a philosophy, belief, morality, etiquette, which will give rise to good ethics. To be more creative and support yourself and those around you.

Intelligence and education

Various knowledge education Which there are many To grow both mind and mind And keep pace with the emerging technology Purpose to be adapted to our lifestyle. Therefore requires the development of intelligent intelligence To be able to apply the knowledge learned to be able to apply for a better lifestyle.

การพัฒนาตนเอง เกิดจากการรู้จักตนเอง

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่