จงนึกภาพว่าเรามีวิถีชีวิตใหม่

เรามีอิสระ ที่จะเป็นตัวเรา อย่างแท้จริง เราไม่บังคับชีวิตของเราให้เป็นไปตาม ความคิดของคนอื่นอีกต่อไป

เรามีอิสระ

เรามีอิสระ จงนึกภาพว่าเราดํารงชีวิตโดยไม่ตัดสินตัวเองหรือผู้อื่น และไม่กลัวการถูกตัดสิน

เรายอมรับตัวเราอย่างที่เราเป็น และยอมรับผู้อื่นอย่างที่พวกเขาเป็นจงนึกภาพว่าเราดํารงชีวิตโดยไม่ขัดแย้งกับตัวเองและผู้อื่น

เราเคารพตัวเองและผู้อื่น และพวกเขาก็เคารพเราตอบจงนึกภาพว่าเราดํารงชีวิตโดยไม่กลัวที่จะแสดงตัวเราหรือเสี่ยงที่จะเปิดเผยชีวิตของเรา

เราดํารงชีวิตโดยไม่กลัว ไม่รู้สึกผิด ไม่รู้สึกอับอาย และไม่เสียใจ
อย่างที่เป็นจงนึกภาพว่าเรารักตัวเองอย่างที่เราเป็น

เรารักร่างกาย ของเราอย่างที่เป็นอยู่ และเรารักอารมณ์ต่างๆ ของเรา
จงนึกภาพว่าเราเป็นตัวของตัวเอง

เรามีความสุขและ สนุกกับชีวิตอย่างแท้จริง จงนึกภาพว่าเราดํารงชีวิต โดยมีอิสระในสิ่งเหล่านี้
การดํารงชีวิตแบบนี้

เป็นไปได้อย่างแน่นอน และมันก็อยู่ในมือเรามีคนเคยทํามาแล้วและเราก็ทําได้เช่นกัน

จงทําข้อตกลงห้าประการกับชีวิตและในไม่ช้าเราจะมีชีวิต อยู่ในความฝันแห่งสวรรค์

คําขอบคุณผู้เขียนขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงแด่บุคคลดังต่อไปนี้ ขอขอบคุณจาเน็ต มิลล์ส

ผู้เป็นมารดาของหนังสือเล่มนี้ ขอขอบคุณจูดี้ ซีกัล สําหรับความรักและการสนับสนุน ขอขอบคุณเรย์ แชมเบอร์ส

สําหรับแสงสว่างที่ส่องนําทาง ขอขอบคุณโอปราห์ วินฟรีย์ และเอเลน เดอะเจเนเรส สําหรับการแบ่งปันข้อความในหนังสือ

Imagine that we have a new way of life.

We are truly free as ourselves. We do not force our lives to conform. The ideas of other people anymore

We are free. Imagine that we live without judging ourselves or others. And not afraid of being judged

We accept ourselves as we are. And accept others as they are. Imagine that we live without conflict with ourselves and others.

We respect ourselves and others. And they respect us. Answer. Imagine that we live without fear of showing ourselves or risking exposing our lives.

We live without fear, don’t feel guilty, don’t feel shame and don’t regret.
As is, imagine that you love yourself as you are.

We love body Of us as is And we love our emotions
Imagine that you are yourself.

We are happy and Truly enjoy life Imagine that we exist. With freedom in these things
Living this way

Absolutely possible And it is in our hands, someone has done it, and we can do it as well

Make five agreements with life and soon we will live. In a dream of paradise

Thank you to the author. I would like to express my heartfelt gratitude to the following people. Thank you Janet Mills

The mother of this book Thank you to Judy Segal for the love and support. Thank you Ray Chambers.

For illumination that guides the way Thank you Oprah Winfrey and Elaine The Genes for sharing the message in the book.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ข้อตกลงห้าประการ

ไม่กระทําบาปด้วยวาจา มีวาจาสัตย์ พูดให้ปากตรงกับใจ หลีกเลี่ยงการใช้คําพูดที่ทําร้ายตัวเองหรือนินทาว่าร้ายคนอื่น

ไม่กระทําบาปด้วยวาจา

ไม่กระทําบาปด้วยวาจา ใช้พลังของคําพูดในทางที่ถูก และเปี่ยมด้วยความรักจงอย่ายึดทุกอย่างมาเป็นตัวเรา ไม่มีใครกระทําสิ่งใดเพราะตัวเรา

สิ่งที่พวกเขาพูดและกระทําเป็นการสะท้อนความจริงของตัวเขาเอง เป็นความฝันของตัวเขาเอง

เมื่อเรามีภูมิคุ้มกันต่อความคิดเห็นและการกระทําของผู้อื่นเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความทุกข์ที่ไม่จําเป็น

จงอย่าคิดไปเอง จงกล้าที่จะถามและแสดงสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงออกมา สื่อสารกับผู้อื่นให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทําได้

เพื่อหลีกเลี่ยง ความเข้าใจผิด ความเสียใจ และเหตุการณ์สะเทือนความรู้สึก เพียงปฏิบัติตามข้อตกลงนี้

เราจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของเรา ได้อย่างสมบูรณ์ทําให้ดีที่สุดเสมอดีที่สุดของเราจะเปลี่ยนไปทุกช่วงเวลา

การทําให้ดีที่สุดในช่วง ที่เรามีสุขภาพดีกับช่วงที่เราป่วยจะแตกต่างกัน ไม่ว่าจะตกอยู่ใน สภาวการณ์ใดๆ

จงทําให้ดีที่สุด และเราจะหลุดพ้นจากการตัดสินตัวเอง การทําร้ายตัวเอง และความเสียใจ

จงสงสัย แต่เรียนรู้ที่จะฟังจงอย่าเชื่อตัวเองหรือคนอื่น ใช้พลังแห่งความสงสัยตั้งคําถามกับทุกสิ่งที่

เราได้ยินมานั่นคือ มันคือความจริง จริงหรือ ฟังเจตนาที่ซ่อนอยู่หลังคําพูด แล้วเราจะเข้าใจสารที่แท้จริง

Five Terms

Do not commit sins with words, have faithful words, speak directly to the heart Avoid using words that hurt yourself or gossip about other people.

Do not commit sins orally Use the power of words in the right way And full of love, do not hold everything to ourselves No one does anything because of ourselves.

 What they say and do is a reflection of their own truth. Is his own dream

When we are immune to the opinions and actions of others, we will not be a victim of unnecessary suffering.

Don’t think of yourself. Dare to ask and show what we truly want. Communicate with others as clearly as possible.

To avoid Misunderstandings, regrets, and emotional events Just comply with this agreement.

We will be able to change our lives. Perfect, always the best. Our best will change every moment.

Doing the best during That we are healthy and during our illnesses are different. Regardless of the circumstances

Do your best. And we are liberated from our judgment Self-harm And regret

Be curious, but learn to listen. Don’t believe yourself or others. Use the power of doubt to ask questions about everything that

We heard that is Is it true, truth, or listen to the intent behind the words? Then we will understand the true message

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่