ปราศจากถ้อยคํา เพราะถ้อยคําคือสิ่งที่เราใช้สร้าง ทุกสิ่ง

ไม่มีสิ่งใดที่สามารถอยู่ได้ บอกเล่า โดยปราศจากถ้อยคํา เพราะถ้อยคําคือสิ่งที่เราใช้สร้าง ทุกสิ่งที่เรารู้หากคุณสังเกต ผมเปลี่ยนการใช้สัญลักษณ์ด้วย ความตั้งใจ คุณจะเห็นได้ว่าการแสดงออกที่แตกต่างกัน หมายถึงสิ่งสิ่งเดียวกัน สัญลักษณ์สามารถเปลี่ยนไปได้ แต่ความหมายนั้นเหมือนกันในทุกวัฒนธรรมทั่วโลก หากคุณฟังความหมายที่อยู่เบื้องหลังสัญลักษณ์ คุณจะ เข้าใจสิ่งที่ผมพยายามจะพูด การไม่กระทําบาปด้วยวาจา สําคัญมาก เพราะคําพูดคือตัวเรา เราคือผู้ส่งสาร คําพูดคือ สารที่เราส่งออกไป ไม่ใช่เฉพาะกับทุกคนและทุกสิ่ง ที่อยู่รอบตัวเรา แต่เป็นสารที่เราส่งถึงตัวเราเอง

 

เรา บอกเล่า เรื่องราวกับตัวเราเอง แต่นั่นเป็นความจริง จริงหรือ หากเราใช้ถ้อยคําสร้างเรื่องราว

บอกเล่า

ด้วยการตัดสิน ตัวเองและปฏิเสธตัวเอง เท่ากับเราใช้ถ้อยคําเหล่านั้น ทําร้ายตัวเอง นั่นคือเรากําลังกระทําบาป ถ้าเราไม่กระทํา บาป เราจะไม่บอกกับตัวเองว่า “ฉันแก่ ฉันน่าเกลียด ฉันอ้วน ฉันมันไม่ดีพอ ฉันไม่เข้มแข็งพอ ฉันไม่มีทาง จะทํามันได้ในชีวิต” เราจะไม่ใช้ความรู้ของเราทําร้าย

Nothing can live Without words Because the words are what we use to create Everything we know

If you notice me changing the use of symbols intentionally, you can see that the expression is different. Referring to the same thing The symbol can be changed. But the meaning is the same in every culture around the world If you listen to the meaning behind the symbol, you will understand what I am trying to say. Not verbally committed sin is very important because words are ourselves. We are the messenger. The words are the messages we send out. Not only to everyone and everything That is around us But the message that we send to ourselves

We tell stories to ourselves. But is that true? If we use words to create stories by judging Yourself and reject yourself Equal to us using those words Hurt one’s self That is, we are committing sins. If we do not sin, we will not tell ourselves, “I am old, I am ugly. I am fat. I am not good enough. I am not strong enough. I have no way to do it in my life. “We will not use our knowledge to hurt.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่